Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Fietsvierdaagse de Roerstreek, gevestigd te Melick, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12043655 hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons, ‘de Stichting’. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@fietsvierdaagse-deroerstreek.nl

Welke persoonsgegevens, doel, bewaartermijn en wie hebben toegang

Deelnemers
Bij inschrijving worden naam, adres, postcode en (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailadres (NAWTE-gegevens) genoteerd. Bij betaling wordt bij die gegevens nog het IBAN-nummer van de betreffende persoon toegevoegd. De gegevens op de (online of papieren) deelnemersformulieren dienen als bewijs van inschrijving voor het betreffende (fiets)evenement. Verder worden de gegevens alleen gebruikt om (online of op papier) contact met betrokken personen te kunnen leggen over het betreffende, dan wel toekomstige evenement van ‘de Stichting’. Het bestuur en de ‘medewerkers van de inschrijving’ hebben toegang tot de algemene gegevens. De gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt.
De NAWTE-gegevens worden bewaard.
De bewaartermijn is twee jaar na beëindiging van de inschrijving.
Overal waar in deze Privacyverklaring sprake is van deelnemer(s), wordt ook deelneemster(s) bedoeld.

Nieuwsbrief
Aan deelnemers waarvan ons via internet-inschrijving, of via invulling op het deelnameformulier, dan wel via aanmelding voor de nieuwsbrief het e-mailadres bekend is, wordt met enige regelmaat een nieuwsbrief betreffende Fietsvierdaagse de Roerstreek toegezonden.
De deelnemers aan een evenement van ‘de Stichting’ hebben via een inschrijfformulier of de website toestemming gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen.
Indien de deelnemer via brief/e-mail aangeeft geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, wordt hij/zij van de verzendlijst afgevoerd. Verder worden personen die de laatste drie jaren niet aan onze fietsvierdaagse hebben deelgenomen uit het e-mailadressenbestand gewist.
Persoonsgegevens: naam en e-mailadres
Doel: informatieverstrekking betreffende evenementen van ‘de Stichting’.
Toegang tot de gegevens: bestuur en de afdeling communicatie.
De bewaartermijn: gedurende de periode dat men is aangemeld.

Vrijwilligers
Het organiseren van Fietsvierdaagse de Roerstreek kan het bestuur niet in haar eentje. Daartoe heeft zij de hulp van talrijke vrijwilligers die het bestuur bij de voorbereidingen en/of tijdens de fietsvierdaagse zelf haar de helpende hand bieden.
Al deze vrijwilligers worden met de NAWTE-gegevens door ‘de Stichting’ geregistreerd. Het doel van dat bestand is de mogelijkheid voor het maken van een indeling en het houden van bijeenkomsten. Het bestuur en de commissie “Buitengebeuren” hebben toegang tot dit bestand. Die NAWTE-gegevens blijven 2 jaar bewaard. Indien een vrijwilliger stopt worden de gegevens uit het bestand verwijderd

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij als ‘de Stichting’ verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen (derden). De persoonsgegevens van zowel deelnemers als vrijwilligers worden alleen gebruikt binnen ‘de Stichting’.

Tijdens de fietsvierdaagse worden in opdracht van ‘de Stichting’ foto’s gemaakt. ‘De Stichting’ gebruikt die foto’s eventueel met beeltenissen van deelnemers in druk, op internet, foto, film, video, e.d. voor promotie doeleinden van ‘de Stichting’.

Wij als ‘de Stichting’ verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger, of wettelijke vertegenwoordiger.

• Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht ‘de Stichting’ te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens, tenzij ‘de Stichting’ op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Ook kunt u ‘de Stichting’ verzoeken om uw gegevens te laten aanvullen, of te verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

De website van ‘de Stichting’ kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van ‘de Stichting’. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. ‘De Stichting’ raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

• Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ‘de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande mailadres:
E-mail: info@fietsvierdaagse-deroerstreek.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.