Reglement

1. Sichting Fietsvierdaagse de Roerstreek organiseert sinds 1998 jaarlijks haar Fietsvierdaagse de Roerstreek. De stichting stelt het deelnamereglement vast.
2.   Stichting Fietsvierdaagse de Roerstreek is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 12043655.
3. Stichting Fietsvierdaagse de Roerstreek is lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).
4. Fietsvierdaagse de Roerstreek is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement.
5. Tot Fietsvierdaagse de Roerstreek worden de 30, 45 en 60 km routes gerekend.
6.   Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de Stichting Fietsvierdaagse de Roerstreek worden bepaald.
7. Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
8. De deelnemer verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met het reglement.
9.   De inschrijving tot deelname staat open voor een ieder, die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, met dien verstande dat bij inschrijving in gezinsverband geen leeftijdsgrens is gesteld.
10. Inschrijving voor Fietsvierdaagse de Roerstreek is persoonlijk. Het startbewijs is niet overdraagbaar.
11. Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat hij beschikt over een deugdelijke fiets. De deelnemer dient zelf te beoordelen of hij in staat is om te fietsen en/of aan de nevenactiviteiten deel te nemen. Bij twijfel met betrekking tot bijvoorbeeld de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.
12. Deelname aan Fietsvierdaagse de Roerstreek is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish en/of onderweg langs de route.
13. Fietsvierdaagse de Roerstreek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens door aantoonbaar grove schuld van de organisatie.
14. Instructies van politie, de vierdaagse leiding en de -medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd.
15. De gemiddelde snelheid mag niet meer dan 25 kilometer per uur bedragen.
16. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de fietstocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het in Nederland en België wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen. De Duitse Strassenverkehrsordnung (StVO) schrijft voor dat fietsers achter elkaar moeten fietsen; naast elkaar mogen ze alleen als het verkeer daardoor niet wordt belemmerd.(en in z.g. fietsstraten)
17. De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van fietsen met trapondersteuning (elektrische fietsen) is toegestaan. Het gebruik van fietsen met hulpmotor, snor- of bromfietsen is niet toegestaan
18. Het is verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtreding hiervan kan uitsluiting tot gevolg hebben.
19. Het dragen, vervoeren of uitdelen van reclamevoorwerpen, ongeacht de aard daarvan, is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur.
20. Het hinderlijk laten spelen van draagbare radiotoestellen e.d. is verboden.
21. Deelnemers kunnen bij medische problemen, ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en/of de organisatie door de leiding van de Fietsvierdaagse en de medische staf van verdere deelname worden uitgesloten.
22. De leiding van de Fietsvierdaagse behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de Fietsvierdaagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de vierdaagse redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.
23. Stichting Fietsvierdaagse de Roerstreek stelt, binnen het kader van het gestelde aangaande veiligheid en gezondheid in dit reglement, alles in het werk om een veilige Fietsvierdaagse te garanderen en treft daartoe alle in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke maatregelen op het gebied van veiligheid en medische voorzieningen.
Wanneer het bestuur door bijzondere omstandigheden wordt gedwongen de Fietsvierdaagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten, kan de deelnemer geen aanspraak maken op (gedeeltelijke) restitutie van de inschrijfkosten.
De deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van het bestuur, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, ook geen aanspraak maken op verdere schadevergoeding.
24. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
25. De herinneringsmedaille wordt bij de eindcontrole op de vierde dag uitgereikt aan de deelnemer die Fietsvierdaagse de Roerstreek met goed gevolg heeft uitgereden en alle vier de dagen heeft meegereden en de vereiste aantal controlestempels heeft verzameld.
26. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Fietsvierdaagse de Roerstreek of andere, door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
27. De NAWTE gegevens van de deelnemer zullen uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van Fietsvierdaagse de Roerstreek en niet worden verstrekt aan derden.
28. De deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
29. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur.